آرشیو مزایده - نوژان صنعت آتی ساز
زمان باقی مانده تا اتمام مزایده ۹۹/۶-۵۸ - ویژه استان اردبیل (ساختمان اولدوز)
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آرشیو مزایده ها


شماره مزایدهتاریخ انتشار آگهیتاریخ گشایش پاکت هاوضعیت
1-91/11391/06/181391/07/04پایان یافته
2-91/21391/09/251391/10/10پایان یافته
3-91/31391/11/281391/12/13پایان یافته
4-92/11392/04/081392/04/23پایان یافته
5-92/21392/06/161392/06/31پایان یافته
6-92/31392/08/041392/08/19پایان یافته
7-92/41392/10/071392/10/25پایان یافته
8-92/51392/11/261392/12/11پایان یافته
9-93/11393/03/031393/03/20پایان یافته
10-93/21393/05/111393/05/26پایان یافته
11-93/31393/06/231393/07/07پایان یافته
12-93/41393/10/061393/10/21پایان یافته
13-93/51393/11/251393/12/10پایان یافته
14-94/11394/01/291394/02/14پایان یافته
15-94/21394/03/161394/01/04پایان یافته
16-94/31394/05/031394/05/19پایان یافته
17-94/41394/06/141394/06/30پایان یافته
18-94/51394/08/091394/08/25پایان یافته
19-94/61394/09/281394/10/14پایان یافته
20-94/71394/11/101394/11/26پایان یافته
21-94/81394/12/081394/12/24پایان یافته
22-95/11395/01/281395/02/13پایان یافته
23-95/21395/03/081395/03/24پایان یافته
24-95/31395/04/191395/05/04پایان یافته
25-95/41395/06/201395/07/05پایان یافته
26-95/51395/08/151395/09/02پایان یافته
27-95/61395/10/041395/10/20پایان یافته
28-95/71395/11/091395/11/25پایان یافته
29-95/81395/12/071395/12/23پایان یافته
30-96/11396/01/261396/02/11پایان یافته
31-96/21396/02/301396/03/17پایان یافته
32-96/31396/04/311396/05/16پایان یافته
96/1 مزایده ویژه1396/06/011396/06/13پایان یافته
33-96-41396/07/151396/08/01پایان یافته
34-96/51396/09/041396/09/20پایان یافته
96/2 مزایده ویژه1396/09/191396/09/28پایان یافته
35-96/61396/10/021396/10/18پایان یافته
36-96/71396/11/071396/11/24پایان یافته
37-96/81396/12/051396/12/21پایان یافته
38-97/11397/02/011397/02/17پایان یافته
39-97/21397/03/191397/04/04پایان یافته
40-97/31397/05/061397/05/21پایان یافته
41-97/41397/06/311397/07/16پایان یافته
42-97/51397/08/191397/09/06پایان یافته
43-97/61397/10/011397/10/17پایان یافته
44-97/71397/11/061397/11/23پایان یافته
45-97/81397/12/041397/12/20پایان یافته
46-98/11398/02/141398/02/30پایان یافته
47-98/21398/04/011398/04/17پایان یافته
48-98/31398/05/121398/05/28پایان یافته
49-98/41398/08/111398/08/27پایان یافته
50-98/51398/09/301398/10/16پایان یافته
51-98/61398/11/051398/11/21پایان یافته
52-98/71398/12/031398/12/20پایان یافته
53-99/11399/02/13لغو شدهلغو شده
54-99/21399/04/071399/04/23پایان یافته
55-99/31399/06/151399/06/31پایان یافته
56-99/41399/08/101399/06/28پایان یافته
57-99/51399/09/221399/10/08پایان یافته
58-99/61399/11/041399/11/19در جریان
59-99/71399/12/02-برگزار نشده
99/1 مزایده ویژه1399/05/041399/05/20پایان یافته