نوژان صنعت آتی ساز
زمان باقی مانده تا اتمام مزایده ۹۹/۶-۵۸ - ویژه استان اردبیل (ساختمان اولدوز)
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
قبل
بعدی

زمانبندی بازدید از امــــلاک

پخش زنده جلسه گشایش پاکت ها

ابلاغ نتیجه مزایده

فرآیند شرکت در مزایده


تحویــل پاکــت شرکت در مزایده

تحویــل پاکــت شرکت در مزایده

برگـــزاری جلــسه گشایش پاکت ها

برگـــزاری جلــسه گشایش پاکت ها

بررسی در کمیسیون معاملات

بررسی در کمیسیون معاملات

ابلاغ نتیجه مزایده

ابلاغ نتیجه مزایده

انعقاد مبایعه نامه

انعقاد مبایعه نامه

فرایـــند انعــــقاد مبایــــعه نامــــــه و تحویـل ملک از طــــــــــــریـــــق مـــــــزایـــده