جلسه گشایش پاکت های مزایده 01/5-70
مشاهده

2 واحد اپارتمان مسکونی و 2 واحد اداری واقع در اهواز