زمان باقیمانده تا پایان مزایده 03/1-77
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

2 واحد اپارتمان مسکونی و 2 واحد اداری واقع در اهواز