زمان باقیمانده تا شروع مزایده سراسری ویژه 02/1
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

2 واحد اپارتمان مسکونی و 2 واحد اداری واقع در اهواز