جلسه گشایش پاکت های مزایده 01/5-70
مشاهده

فروش 6 واحد آپارتمان مسکونی واقع در اردبیل