زمان باقیمانده تا پایان مزایده 02/5-76
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تور مجازی مجتمع محلاتی

پلان و نقشه همه واحد ها یکی میباشد.