زمان باقیمانده تا شروع مزایده 02/4-75
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

باز پخش جلسه گشایش پاکت های مزایده 02/3-74