زمان باقیمانده تا شروع مزایده 03/2-78
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

بازپخش جلسه گشایش پاکت های مزایده 03/1-77