زمان باقیمانده تا پایان مزایده 03/1-77
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

بازپخش جلسه گشایش پاکت های مزایده 02/5-76