زمان باقیمانده تا پایان مزایده سراسری شماره 01/4-69
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سوالات متداول