زمان باقیمانده تا شروع مزایده سراسری شماره 01/2-67
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سوالات متداول