فرایند پس از انعقاد مبایعه نامه - نوژان صنعت آتی ساز
زمان باقیمانده تا شروع جلسه گشایش پاکت های مزایده
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
پخش زنده