زمان باقیمانده تا شروع مزایده سراسری شماره 02/2-73
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

باز پخش جلسه گشایش پاکت های مزایده شماره 72